Avanti volleybal
is er voor iedereen!
aanmelden

Normen & waarden

Avanti onderschrijft de onderstaande gedragsregels van het NOC/NSF
(https://www.nocnsf.nl/grensoverschrijdendgedrag)

De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico's op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF.

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 • De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Avanti Volleybal kent aanvullend de volgende verenigingsuitgangspunten:
 • De vereniging is van mening dat het beleid gericht dient te zijn op het bevorderen van wederzijds respect en begrip
 • De vereniging veroordeelt elke vorm van verbaal en/of fysiek geweld bij de uitoefening van de volleybalsport
 • De vereniging veroordeelt elke vorm van onrechtmatig handelen tegen scheidsrechters, tegenstanders, medespelers en toeschouwers
 • De vereniging benadrukt dat ieder lid de belangen van de volleybalsport dient te respecteren
 • De vereniging stelt zich ten doel te komen tot algemeen geaccepteerde gedragsregels binnen de vereniging
 • De vereniging verplicht zich alles in het werk te stellen om te komen tot naleving van de vastgestelde gedragsregels

Gedragsregels voortkomend uit bovenstaande uitgangspunten
Ontvangst/begeleiding scheidsrechters en tegenstanders:
De vereniging zorgt ervoor dat bij binnenkomst van de scheidsrechters en tegenstanders deze aanwijzingen krijgen m.b.t. kleedruimtes etc.
De ontvangst geschiedt bij voorkeur op een vast punt.
De coach/trainer begeleidt de uitfluitende scheidsrechter in de zaal.

Voorbeeldfunctie kaderleden t.o.v. de scheidsrechter
Ieder kaderlid dient zich bewust te zijn van zijn of haar voorbeeldfunctie en dient zo te handelen
Het kaderlid steunt te allen tijde de scheidsrechter en heeft dus geen verbale bemoeienis met de leiding. Ook na de wedstrijd wordt er op toegezien dat met de scheidsrechter niet inhoudelijk wordt gediscussieerd over zijn beslissingen.
Opmerkingen over de scheidsrechters die te maken hebben met zaken buiten de wedstrijd dienen schriftelijk te worden gericht aan het bestuur. Het bestuur kan hiervan melding maken bij het districtskantoor
Bij berichtgeving in de media dient terughoudendheid ten aanzien van de scheidsrechter in acht genomen te worden.

"Handen af van de scheidsrechter"
Ieder lid verplicht zich ertoe verbaal, non-verbaal of fysiek geweld ten aanzien van de scheidsrechter achterwege te laten. Het bestuur treedt streng op tegen dergelijk ongewenst gedrag.

Het bestuur draagt zorg voor correct gedrag van haar supporters. Bij eventuele calamiteiten draagt zij zorg voor passende maatregelen.
De boetes opgelopen tijdens een wedstrijd en opgelegd door het regiokantoor, worden door de betreffende spelers/sters of teams zelf betaald.
Bij gemeld wangedrag, dat niet door de scheidsrechter wordt gesignaleerd of genoteerd, kan het bestuur zelf maatregelen treffen.
Ook verenigingsscheidsrechters vermelden gele en rode kaarten op het wedstrijdformulier.

Scholing verenigingsscheidsrechters
De vereniging vergoedt de kosten voor te volgen cursussen van verenigingsscheidsrechters.
Bij nieuwe spelregels introduceert een scheidsrechter deze regels bij spelers en coaches/trainers.
Het bestuur stimuleert het plaatsen van (nieuwe) spelregels in het clubblad.
Het bestuur schept voorwaarden voor allerlei vormen van (bij)scholing van verenigingsscheidsrechters.

Scholing overig kader
De vereniging vergoedt in overleg de kosten voor te volgen cursussen van kader.
Het bestuur schept voorwaarden voor allerlei vormen van (bij)scholing van kader.

Voorbeeldfunctie leden en supporters
Alle leden en supporters verplichten zich ertoe verbaal, non-verbaal of fysiek geweld ten aanzien van medespelers, de tegenstanders en het publiek achterwege te laten. Het bestuur treedt streng op tegen dergelijk ongewenst gedrag.
Rol van aanvoerders/coaches/trainers ten opzichte van eigen spelers:
 • De aanvoerders/coaches/trainers zijn verantwoordelijk voor hun eigen gedrag en het gedrag van de spelers voor, tijdens en na de wedstrijd.
 • De aanvoerders/coaches/trainers zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie en dienen zo te handelen.
 • De aanvoerders/coaches/trainers rapporteren ongewenst gedrag aan het bestuur. Het bestuur kan indien nodig vragen om een schriftelijke rapportage.