Avanti volleybal
is er voor iedereen!
aanmelden

Huishoudelijk Reglement

                

ALGEMEEN

 

Artikel 1. Statuten en bestuur

 1. Volleybalvereniging Avanti conformeert zich aan de statuten. De statuten zijn vastgelegd bij notariskantoor Tap & van Hoff notarissen. Ook wordt de laatste versie van de statuten gepubliceerd op het besloten gedeelte van de website van de vereniging.
 2. Elk optreden van de volleybalvereniging Avanti naar buiten geschiedt onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
 3. Handelingen, die financiële gevolgen voor de volleybalvereniging Avanti (kunnen) hebben, behoeven de voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur.
 4. Het bestuur is voor zijn handelingen verantwoording verschuldigd aan de algemene vergadering.

 

Artikel 2. Lidmaatschap

Met in achtneming van het bepaalde in artikel 2.1 van de statuten, dienen zij die lid van volleybalvereniging Avanti willen worden, zich schriftelijk aan te melden bij de ledenadministratie.

De ledenadministratie zorgt ervoor dat ieder lid bij aanmelding de welkomstboodschap ontvangt, daarin wordt o.a. verwezen naar de voorwaarden van het lidmaatschap die ook op de website van Avanti staan.

 

Nevobo wil graag dat alle leden lid zijn van de bond. Avanti meldt alleen alle spelende en vrijwilligers met een functie (scheidsrechters, wedstrijdsecretariaat e.d.) aan bij de bond. Bv. Ereleden hoeven geen lid van de bond te zijn.

 

Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. Opzeggen van het lidmaatschap voor het volgende verenigingsjaar door het lid kan plaats vinden voor 1 juni van het lopende verenigingsjaar. Jeugdleden hebben ook de mogelijkheid voor 1 februari van het lopende verenigingsjaar op te zeggen. Opzegging gebeurt door schriftelijke kennisgeving aan de ledenadministratie. Het lidmaatschap loopt door tot het einde van het volgende verenigingsjaar als er niet op tijd is opgezegd. Het bestuur kan situationeel besluiten om hier van af te wijken.

 

Leden van de vereniging kunnen ook donateur zijn, maar donateurs die geen lid zijn, hebben geen stemrecht tijdens de algemene ledenvergadering.

 

Artikel 3. Contributie

De jaarcontributie wordt door middel van automatische incasso in 10 termijnen geïnd van september t/m juni. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld in de ALV en gepubliceerd op de website van Avanti. Het bestuur kan in individuele gevallen – als daar een goede reden voor is – een afwijkende hoogte van de contributie bepalen of een andere wijze van innen van lidmaatschapsgeld vaststellen. Wanneer leden problemen hebben met de betaling van de contributie dan kunnen zij een beroep doen op het Jeugd- en Volwassenenfonds. Het fonds betaalt de contributie als dat nodig is.

 

De maximaal toelaatbare contributieschuld bedraagt een halfjaar. Wordt deze termijn overschreden, dan wordt degene die voor de contributieschuld verantwoordelijk is, door de penningmeester schriftelijk aangemaand binnen een redelijk aantal dagen na dagtekening van de aanmaning de schuld te voldoen. Wordt hieraan niet voldaan, dan kan het lidmaatschap van het betreffende lid namens de vereniging worden opgezegd.

 

Het besluit tot opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging in geval van contributieschuld wordt in de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering meegedeeld, terwijl het besluit bovendien ter kennis van de landelijke sportbond wordt gebracht.

 

 

Artikel 4. Waarborgen van veiligheid binnen de vereniging

In de statuten staat dat de vereniging wil dat leden op hun eigen niveau met veel plezier kunnen volleyballen in een veilige omgeving. Een vertrouwenscontactpersoon heeft de taak het gevoel van veiligheid en vertrouwdheid voor de individuele leden te bevorderen. De vertrouwenscontactpersoon is eerste aanspreekpunt voor betrokkenen (slachtoffers, ouders van minderjarige slachtoffers, beschuldigde, bestuur en eventueel de bond) bij ongewenst gedrag binnen de vereniging. Als we over ongewenst gedrag praten dan bedoelen we ernstige pesterijen, bedreigingen, criminaliteit, discriminatie of seksuele intimidatie.

 

De vereniging heeft twee vertrouwenscontactpersonen die te allen tijde bereikbaar zijn. Het is belangrijk om in geval van ongewenst gedrag om daar met een vertrouwenspersoon over te praten. Dat zal voor leden die het betreft niet makkelijk zijn, maar het kan goed zijn om daar met iemand buiten de eigen kring over te praten

 

Avanti hanteert daarnaast richting trainers de volgende uitgangspunten:

 • Aan de trainers en coaches van minderjarigen wordt een VOG gevraagd.
 • Als nieuwe trainers van buiten de vereniging worden aangenomen, dan doen we navraag bij de vorige vereniging van deze trainers.

 

De vertrouwenscontactpersonen met hun contactgegevens worden gepubliceerd op de website van Avanti. De vertrouwenscontactpersonen zijn telefonisch 24 uur per dag te bereiken.

 

Artikel 4a. Gedragsregels

De Nederlandse Volleybal Bond (Nevobo) heeft een Reglement Ongewenst Gedrag waarin gedragsregels zijn opgenomen waaraan begeleiders (waaronder trainers) in de sport en bij de Nevobo in het bijzonder, zich moeten houden in hun omgang met sporters. Overtreding van deze gedragsregels is strafbaar.

 

Daarnaast is een leidraad voor begeleiders en trainers opgesteld. Aan alle trainers en begeleiders binnen onze vereniging wordt gevraagd kennis te nemen van deze leidraad. De leidraad geeft de volgende aanbevelingen waarmee overtreding van de gedragsregels kan worden voorkomen:

 • De begeleider vermijdt 1 op 1 situaties met betrokken spelers tenzij dit uit het oogpunt van veiligheid en /of gezondheid noodzakelijk is, zoals in het geval EHBO moet worden verleend.

 

 • De begeleider betreedt de kleedkamer en/of doucheruimte waar spelers zijn pas na vooraf verkregen toestemming van de spelers.

 

 • De vereniging veroordeelt elke vorm van intimidatie zoals vernedering, dreiging, dwang, schelden, negeren, pesten, seksuele intimidatie en discriminatie op grond van gender, ras levensbeschouwelijke overtuiging, geaardheid, handicap of om welke reden dan ook.

 

 • De vereniging respecteert de speler in blik, woord en gebaar en stelt dat beeldopnames, tenzij er zelf om is verzocht of toestemming is gegeven, niet toegelaten zijn. .   De ledenadministratie weet welke spelers hebben aangegeven niet op de foto te willen, dus organisatoren van activiteiten dienen dit bij de ledenadministratie na te vragen.

 

Elke trainer of begeleider conformeert zich aan het Reglement Ongewenst Gedrag.

 

 

Artikel 5. Kleding

Bij deelname aan wedstrijden is elk lid verplicht gekleed te gaan in het door Avanti voorgeschreven tenue en verder overeenkomstig de door de betreffende landelijk erkende sportbond gegeven voorschriften en richtlijnen, alsmede de door het kernbestuur toegevoegde bepalingen.

De vereiste wedstrijdkleding stelt de vereniging voor teams beschikbaar:

 • Seniorenteams die competitie spelen hebben vanuit de vereniging recht op een shirt en een broek.
 • Seniorenteams die geen competitie spelen hebben vanuit de vereniging recht op een shirt.
 • Jeugdteams hebben vanuit de vereniging recht op een shirt en een broek.
 • Alleen in geval van een bepaalde actie kunnen vesten en/of trainingspakken vanuit de vereniging beschikbaar worden gesteld.
 • Wanneer vervanging van tenues aan de orde is, wordt dit via de kledingcommissie gecoördineerd.

 

 

Artikel 6. Algemene vergadering of Algemene Ledenvergadering (ALV)

De ALV met het financieel jaarverslag en de decharge van het afgelopen seizoen vindt plaats in de maand november. In de maand juni is na afloop van een intern toernooi een korte ALV waarin wordt teruggeblikt op het afgelopen seizoen en vooruit wordt gekeken naar het komende seizoen. Daarbij is expliciet aandacht voor de bezetting van de diverse commissies.

 • Tijdens de ALV wordt een presentielijst bijgehouden.
 • De ALV stelt jaarlijks de contributie en de reiskostenvergoeding vast op basis van de begroting voor het komende seizoen.
 • De voorzitter heeft het recht om bij de ALV aanwezige personen die zich tijdens de vergadering onbehoorlijk gedragen en/of de discussie op een minder aangename wijze voeren, het woord te ontnemen.
 • In de ledenvergadering wordt het functioneren van de vereniging besproken en worden bestuurswijzigingen ter besluitvorming voorgelegd.

 

 

Artikel 7. Financiële administratie

Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 augustus tot en met 31 juli en loopt gelijk met het verenigingsjaar. Het bestuur verplicht zich ten behoeve van de vereniging een overzichtsadministratie en boekhouding bij te houden waarin alle inkomsten en uitgaven worden verantwoord. Alle uitgaven dienen door een deugdelijk bewijsstuk te zijn gedekt. Het bestuur biedt tijdens de ALV van november een jaarverslag en financiële toelichting aan over het afgelopen boek-/verenigingsjaar, die voorafgaand aan de kascommissie is voorgelegd voor een advies tot decharge namens de leden.

 

Bij uitgaven van de vereniging gelden de volgende afspraken:

 • Bij uitgaven door leden van de vereniging voor materialen of activiteiten, wordt vooraf toestemming gevraagd van het bestuur.
 • Bij de organisatie van meer grootschalige activiteiten, zoals toernooien en kampen wordt vooraf een begroting opgesteld, zodat het bestuur zich beter een oordeel kan vormen over de kosten ten opzichte van de waarde die de activiteiten hebben voor de vereniging.
 • Uitgaven voor gebruik van de sportaccommodatie en het lidmaatschap van de Nevobo zijn de zelfstandige bevoegdheid van de penningmeester.
 • Bij uitgaven voor materialen of activiteiten die meer bedragen dan 1000 euro wordt vooraf toestemming gevraagd van de algemene ledenvergadering.
 • Uitgaven kleiner dan 200 euro zijn de zelfstandige bevoegdheid van ieder bestuurslid, mits deze uitgaven in de eerstvolgende bestuursvergadering worden verantwoord, het belang van de vereniging dienen en op een juiste manier worden gedeclareerd bij de penningmeester.

 

 

BESTUUR

 

 

Artikel 8. Bestuur

Het bestuur bestaat minimaal uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester en is belast met de gang van zaken in de vereniging, alsmede voor de bespreking van spoedeisende gevallen. Het bestuur komt minimaal eenmaal per 2 maanden bijeen (dat kan ook in digitale vorm). Van iedere bestuursvergadering wordt een verslag gemaakt en na een bestuursvergadering worden de voor leden relevante onderwerpen gedeeld met de leden van de vereniging. Bestuursleden mogen hun rol als duo uitvoeren, mits zij vooraf een goede taakverdeling afspreken. Bestuursleden hebben het recht en de bevoegdheid om zich op de hoogte stellen van ingekomen stukken.

 

Bestuursleden kunnen volgens de statuten maximaal 3 maal voor een periode van 4 jaren worden benoemd. De voorzitter, penningmeester en secretaris staan als bestuurslid geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en zijn namens de vereniging opgenomen in het UBO-register (Ultimate Benificial Owner). Andere bestuursleden hebben een specifieke taak en kunnen deze rol uitoefenen zo lang zij dat zelf willen, mits daar overeenstemming over is binnen het bestuur.

 

 

Artikel 9. Voorzitter

De voorzitter is belast met de leiding van de ALV en de bestuursvergaderingen en bewaakt het naleven en uitvoeren van de verschillende genomen besluiten. De voorzitter heeft het recht en de bevoegdheid alle vergaderingen van de ingestelde commissies bij te wonen en heeft daarin een adviserende stem. De voorzitter heeft het recht de beraadslagingen van de ALV te beëindigen, wanneer hij van mening is dat het behandelde onderwerp voldoende is besproken en toegelicht. De voorzitter heeft het recht en de bevoegdheid zich op de hoogte te stellen van alle aan de verschillende bestuursfuncties verbonden werkzaamheden.

De voorzitter kan zich bij de uitoefening van deze voornoemde rechten en bevoegdheden laten vervangen door één van de andere bestuursleden. Hij vertegenwoordigt de vereniging bij vergaderingen / besprekingen van regio Oost van de Nevobo en bij bijeenkomsten met andere partijen die betrekking hebben op activiteiten van de vereniging, zoals De Beemd en de Sportraad Lochem. Naast de voorzitter kunnen leden van het bestuur of andere leden van de vereniging gevraagd worden om de vereniging te vertegenwoordigen. In die gevallen zorgt het bestuur voor een machtiging van deze persoon.

 

 

Artikel 10. SecretarisDe secretaris archiveert inkomende en uitgaande stukken, verstuurt de uitnodiging voor de bestuursvergadering en de ALV en stelt de agenda op. De secretaris maakt notulen van de ALV en de bestuursvergaderingen. Deze worden in de eerstvolgende vergadering goedgekeurd.

Inkomende stukken worden in de bestuursvergadering door de secretaris medegedeeld en in het archief bewaard. De secretaris vraagt de VOG aan voor de jeugdtrainers en zorgt daarvoor dat de E-herkenning up to date is.

Andere mogelijke taken: aanspreekpunt voor de gastlessen op de lagere school (brede school).

 

 

Artikel 11. Penningmeester

De penningmeester beheert de inkomsten en uitgaven van de vereniging. De functie kan worden uitgevoerd in een duo-functie. Op dit moment regelt een persoon het innen van de contributie en richt de andere persoon zich op de uitgaven en administratie. De laatste neemt ook deel aan de reguliere bestuursvergaderingen. Voor niet dagelijkse uitgaven heeft de penningmeester toestemming nodig van het bestuur, zoals ook beschreven in artikel 7.

De penningmeester zorgt dat van alle ontvangsten en uitgaven bewijsstukken worden bewaard. De penningmeester zorgt dat de kascommissie, zoals beschreven in artikel 14, de algemene ledenvergadering kan adviseren over de financiële administratie van het afgelopen boekjaar. Daarvoor geeft de penningmeester inzage in de administratie en bijbehorende bewijsstukken. Op basis van de toelichting van het bestuur en de bevindingen van de kascommissie kan de ALV het bestuur decharge geven over het afgelopen boekjaar.

 

 

Artikel 12. Andere bestuursleden

Andere bestuursleden staan de voorzitter, de secretaris en de penningmeester bij in de uitoefening van hun werkzaamheden en kunnen met specifieke taken worden belast. Een voorbeeld van een dergelijke specifieke taak is het bijhouden van de ledenadministratie. Een ander voorbeeld is het adviseren van het bestuur op het gebied van externe communicatie, ledenwerving en sponsoring.

 

 

TRAINERS EN TEAMS

 

 

Artikel 13. Trainers, trainingen en technisch beleid

De trainer zorgt dat alle spelers uit het team zich technisch, tactisch, mentaal, en fysiek zo goed mogelijk ontwikkelen op volleybalgebied. Gezien zijn of haar deskundigheid is de trainer eindverantwoordelijk voor alle volleybal technische zaken van het team, zoals spelsysteemkeuze, spelposities, en techniek. De trainer probeert invulling te geven aan het technisch beleid van de vereniging. De trainer kan gevraagd, maar ook ongevraagd advies geven over (de uitvoering van) het technisch beleid van de vereniging.

 

Van de trainer verwachten we kennis en kunde in het verzorgen van volleybaltrainingen, voldoende kijk op het spelniveau van de spelers om deze te kunnen ontwikkelen, en de vaardigheid de spelers zo goed mogelijk te laten trainen. Indien nodig zorgt de TC voor ondersteuning van de trainer bij het invullen van deze taken. Tijdens het seizoen worden de trainers vanuit de TC benaderd voor een trainersbijeenkomst om de invulling en uitvoering van het technisch beleid te evalueren.

 

 

Artikel 14. Teamdoelstellingen

Aan het begin van elk seizoen spreekt het team af, op welke manier het competitie-seizoen wordt ingezet:

 • Doelstelling: wat willen we bereiken als team.
 • Spelsysteem: in welk spelsysteem gaan we spelen en wie op welke positie(s), indien van toepassing.
 • Wisselbeleid: hoe gaan we wisselen en eventueel spelers uit andere teams betrekken.
 • Overige afspraken over: aanvoerder, vervoer, wassen van kleding en het melden van afwezigheid bij trainingen en wedstrijden.

 

 

COMMISSIES

 

 

Artikel 15. Commissies

Avanti kent een aantal commissies die binnen haar taakgebied zelfstandig functioneren. In geval er zich problemen voordoen, wordt direct contact opgenomen met het bestuur.

 

Het betreft de volgende commissies:

 • Kascommissie
 • Technische beleidscommissie
 • Technische commissie
 • Jeugdtechnische commissie
 • Wedstrijdsecretariaat
 • Materialencommissie
 • Kledingcommissie
 • Scheidsrechterscoördinatie
 • Jeugdactiviteitencommissie
 • Feestcommissie

 

 

Artikel 16. Kascommissie

De kascommissie bestaat uit 2 leden van de vereniging die niet in het bestuur zitten. Zij controleren voorafgaand aan de ALV de financiële administratie en geven advies over decharge wat betreft de financiële administratie in het voorgaande verenigingsjaar. Na bespreking van het advies in de ALV wordt bepaald welke 2 leden het volgende verenigingsjaar de kascommissie vormen.

 

Leden van de kascommissie kunnen 2 maal voor een periode van 2 jaren worden benoemd.

 

 

Artikel 17. Technische beleidscommissie

Het algemene doel van Avanti is om iedereen met plezier op zijn of haar niveau te kunnen laten volleyballen en daarbij passende trainingen aan te bieden. Het TC-beleid is gebaseerd op dit doel en zorgt dat er bij een wisseling van TC-leden beslissingen op dezelfde manier genomen worden.

 

Elk jaar, aan het einde van het seizoen, wordt het TC beleid geëvalueerd en indien wenselijk voor aanvang van het nieuwe seizoen aangepast. Dit gebeurt in de technische beleidscommissie. Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de technische commissie voor senioren, de jeugd technische commissie en het bestuur. De TC beleidscommissie komt 3 maal per jaar bijeen. Aan het begin van het seizoen, voorafgaand aan de teamindeling en na afloop van de teamindeling.

 

De technische beleidscommissie adviseert het bestuur over het technisch beleid van de vereniging op korte en lange termijn. Ieder jaar worden de beleidsuitgangspunten van de TC ook besproken in het bestuur. Deze uitgangspunten hebben betrekking op de volgende onderwerpen:

 • bezetting en werving van trainers;
 • afspraken met trainers over vergoedingen;
 • opleiding van trainers en organisatie van trainer-clinics;
 • zaalhuur en trainingsrooster;
 • opgave van teams bij de Nevobo;
 • contact met ouders van de jeugd aan het begin van het seizoen;
 • organisatie van techniektraining.

 

Het technisch beleid jeugd is beschreven in: ‘Technisch-Beleidsplan-Jeugd-2023’

 

Het technisch beleid senioren is beschreven in: ‘Technisch-Beleidsplan-Senioren-2023’

 

 

Artikel 18. Technische commissies – senioren (TC) en jeugd (jeugdTC)

De senioren Technische commissie bestaat uit 1 lid per competitie spelend team. Deze vertegenwoordiger van het team is verantwoordelijk voor de communicatie van het team naar de TC en andersom. De teamvertegenwoordigers brengen informatie over het team in en communiceren TC onderwerpen richting het team. De vertegenwoordigers praten ook mee over team overstijgende onderwerpen, maar vertegenwoordigen hun team niet bij conflicten. Uit deze vertegenwoordigers worden 2 leden gekozen (1 namens een damesteam en 1 namens een herenteam) die deelnemen aan de technische beleidscommissie.

De jeugdTC werkt ook met vertegenwoordigers uit de teams, maar dat zijn meestal ouders. Daarnaast heeft de jeugdTC 2 vaste leden, die deelnemen aan de technische beleidscommissie.

De jeugd TC en senioren TC hebben hun eigen verantwoordelijkheden, maar de teamindeling wordt in een gezamenlijke bijeenkomst van de TC's voorbereid. Dan kunnen ook afspraken worden gemaakt over de overgang van de jeugd naar de senioren.

De TC’s zijn belast met de volgende taken:

 1. Het opstellen van de teamindeling
  Naast criteria op individueel volleybal-technisch niveau, kijkt de TC ook naar de belangen op clubniveau. Avanti streeft ernaar deze belangen met de individuele belangen te laten rijmen. Het clubbelang prevaleert altijd boven het individuele belang. Dit wordt zo goed en duidelijk mogelijk gecommuniceerd.
 2. Het opstellen van trainingsschema’s
  De TC’s verzorgen met goede onderlinge afstemming het trainingsrooster voor alle teams van Avanti. Bij de verdeling van de beschikbare trainingstijd en –ruimte wordt rekening gehouden met de wensen en eventueel eigen trainingstijden van trainers. De TC streeft er naar om leegstand van de hal te voorkomen door de velden in de grote zaal gelijktijdig te bezetten.
 3. Het werven van trainers en coaches
  De TC houdt ieder jaar in januari evaluatiegesprekken met de huidige trainers van Avanti om na te gaan hoe zij het seizoen beleven. Hierin wordt gevraagd of ze het komende seizoen nog trainer willen blijven en wat hun wensen zijn. Daarnaast benadert de TC ieder jaar trainers van binnen en buiten de club om training te geven. De TC legt hierbij een bestand aan van mogelijke trainers binnen of buiten Avanti met contactgegevens en hun reacties op het contact. Deze lijst wordt ieder jaar bijgewerkt.
 4. Het onderhouden van contact met teams en trainers/coaches
  Gedurende het seizoen onderhoudt de jeugd-TC contact met teams en trainers/coaches door trainingen en wedstrijden te bezoeken en gesprekken te voeren met trainers, coaches en spelers. De senioren TC krijgt informatie over de teams via de teamafgevaardigden. Daarnaast is de TC verantwoordelijk voor het voeren van evaluatiegesprekken en het opstellen en versturen van trainers / coach en spelersenquêtes.
 5. Het ondersteunen van het wedstrijdprogramma
  Voor het opstellen van het wedstrijdprogramma is er nauw contact met het wedstrijdsecretariaat. Indien een wedstrijd verplaatst moet worden, loopt dit ook via het wedstrijdsecretariaat.
 6. Het ondersteunen van de teamopgave van de teams bij de Nevobo
  De TC bepaalt de aanmelding van de teams en daaruit voortvloeiende teamopgave bij de Nevobo. De administratieve verwerking gebeurt door het wedstrijdsecretariaat. Bij deze opgave wordt rekening gehouden met de mogelijkheid om in te vallen bij andere teams.
 7. Het deelnemen aan de technische beleidscommissie met 1 of 2 vertegenwoordigers

 

Artikel 19. Wedstrijdsecretariaat

Het wedstrijdsecretariaat onderhoudt contacten met de Nevobo en de Beemd ten behoeve van de wedstrijdplanning. In opdracht van de TC (technische commissie) geeft het wedstrijdsecretariaat teams op bij de Nevobo. Aan de hand daarvan wordt een wedstrijdprogramma opgesteld door de Nevobo. Het wedstrijdsecretariaat communiceert met de Beemd over de beschikbaarheid van de sporthal/gymzaal en legt reservering vast.

 

Voor de thuiswedstrijden deelt de scheidsrechtercoördinator de scheidsrechters in en de wedstrijdsecretaris deelt de tellers in. Deze worden vermeld op het wedstrijdschema. De wedstrijdsecretaris verzendt het wedstrijdschema per e-mail naar alle teams.

 

Mochten er gedurende het seizoen wedstrijdwijzigingen zijn, dan wordt met de betreffende teams een nieuwe datum/tijdstip overeengekomen.

 

De wedstrijdsecretaris zorgt ervoor dat ook voor trainingen de sporthal/gymzaal wordt gereserveerd bij de Beemd.

 

 

Artikel 20. Materialencommissie

De materialencommissie is verantwoordelijk voor aanschaf en onderhoud van materialen ten behoeve van trainingen en wedstrijden. Aanschaf van nieuwe materialen en ballen gebeurt in afstemming met het bestuur.

 

Artikel 21. Kledingcommissie

De kledingcommissie zorgt dat bij de start van het seizoen alle teams die wedstrijden spelen voorzien zijn van passende verenigingskleding. Zie ook artikel 5.

 

 

Artikel 22. Scheidsrechterscoördinatie

De scheidsrechterscoördinator is verantwoordelijk voor de toewijzing van scheidsrechters aan wedstrijden. De scheidsrechterscoördinator ziet toe op de naleving van de door de Nevobo gestelde bepalingen wat betreft het leveren van scheidsrechters. Daarvoor is het nodig dat nieuwe scheidsrechters worden gevonden en opgeleid.

 

 

Artikel 23. Jeugdactiviteitencommissie

De jeugdactiviteitencommissie organiseert activiteiten voor de jeugdleden anders dan trainingen en wedstrijden. Dat zijn in ieder geval: startbijeenkomst aan het begin van het seizoen, het Sinterklaasfeest in december en het jeugdkamp aan het eind van het seizoen. Deze commissie bestaat uit 2 ouders van jeugdleden.

 

Artikel 24. Feestcommissie

De feestcommissie organiseert activiteiten voor de senioren leden, anders dan trainingen en wedstrijden. Gestreefd wordt om elk jaar 2 verenigingsactiviteiten te plannen met in ieder geval een nieuwjaarsbijeenkomst in januari.

 

 

Artikel 25. Slotbepaling

In alle gevallen, waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur. Ieder lid wordt geacht zich te conformeren aan de bepalingen van de statuten en van het huishoudelijk reglement. Eventuele voorstellen tot wijziging van het huishoudelijk reglement, dienen tenminste één maand voor de ALV, schriftelijk aan het bestuur te worden aangeboden.

 

 

Artikel 26. Inwerkingtreding

Onmiddellijk na instemming door de ALV op 20 november 2023 treedt dit huishoudelijk reglement in werking. Daarmee vervalt het tot dan geldende reglement. Dit wordt kenbaar gemaakt voorafgaand aan de stemming in de ALV.